Visie & Missie

Missie

Het doel van Stichting Katharina Kasper is klaar staan voor alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij het (zo lang mogelijk) volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Visie

De visie van Stichting Katharina Kasper is gestoeld op het gedachtengoed van Katharina Kasper (1820 -1898) die menslievende zorg wilde bieden aan eenieder die dit nodig had, en zo lang deze het nodig had. In de tijd van Katharina Kasper was de zorg uiteraard geheel anders ingericht dan nu, maar de kernwaarden die Katharina Kasper belangrijk vond in de zorgverlening, zijn nog steeds de kernwaarden van de stichting.

Stichting Katharina Kasper biedt menslievende zorg. Dit betekent dat wij mensen met een ondersteuningsvraag zo snel mogelijk ter zijde willen staan en ons zo min mogelijk willen laten belemmeren door bureaucratische structuren. De mens staat voorop.
Stichting Katharina Kasper streeft ernaar zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag en wensen van de cliënt en plaatst de cliënt zoveel mogelijk in de regie van zijn leven. De client staat centraal, maar er dient een natuurlijk evenwicht te zijn tussen de wensen en behoeften van de cliënt en die wensen en mogelijkheden van de medewerkers die de organisatie vormen.
Stichting Katharina Kasper kijkt naar de mens als onderdeel van systemen zoals het gezin, het werk, de vereniging, de school de vriendenkring etc. Maar ook de mens op zichzelf is een systeem. Het één staat niet los van het ander en veel problemen hebben een systemische oorzaak. Wanneer ondersteuning nodig is binnen één of meer van die systemen, dient de onderlinge afhankelijkheid in ogenschouw genomen te worden en is onderlinge afstemming en samenwerking belangrijk. Stichting Katharina Kasper tracht dit zo veel mogelijk binnen de eigen organisatie te realiseren. Daar waar Stichting Katharina Kasper de disciplines en deskundigheden niet zelf in huis heeft, zoekt zij naar samenwerkingspartners.

Menslievende zorg kan alleen gerealiseerd worden door flexibele inzet van professionele medewerkers en vrijwilligers, die dagelijks klaar staan om mensen te ondersteunen met hun vriendelijkheid, betrouwbaarheid en hulpvaardigheid. Deze inzet, gecombineerd met de brede kennis en ervaring in de diverse zorgsectoren, maakt dat Stichting Katharina Kasper het verschil maakt.

Uitgangspunten bij het bieden van ondersteuning:
  • De bejegening van de cliënt vindt plaats op basis van respect en gelijkwaardigheid. De keuzevrijheid van de client wordt gerespecteerd en geaccepteerd.
  • De ondersteuning is gericht op het welzijn en het welbevinden van de cliënt, de bevordering van diens zelfredzaamheid, het volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.
  • Er wordt vraaggerichte hulp geboden. Op basis van de wensen en behoeften van de cliënt wordt in samenspraak met de professional een weloverwogen ondersteunings- c.q. zorgplan opgesteld.
  • De sociale omgeving van de cliënt wordt betrokken en er wordt ook gekeken naar wat andere betrokken instanties kunnen betekenen.

Kernwaarden

De diversiteit aan professionals die ondersteuning kunnen bieden van wieg tot graf en vanuit een breed scala aan deskundigheden is een onderscheidende factor. Er zijn vaak meerdere professionals betrokken bij een client en/of zijn systeem, die met elkaar samenwerken om goede ondersteuning te leveren. Met welke professionals de client te maken krijgt en hoe vaak, hangt af van de ondersteuningsvraag. Stichting Katharina Kasper is in staat vanuit de eigen organisatie maatwerk te leveren. Maar schakelt als dit nodig is ook andere zorgorganisatie of expertises in. Stichting Katharina Kasper heeft een aantal kernwaarden centraal staan binnen de organisatie die aansluiten op de missie en visie. De kernwaarden bepalen en bekrachtigen de identiteit en de doelstellingen van Stichting Katharina Kasper. De kernwaarden zijn: menslievend, betrouwbaar, eerlijk en flexibel.

Menslievend: Wij zorgen ervoor dat de cliënt zich thuis voelt bij ons, zodat de ondersteuning van de professional natuurlijk aanvoelt.

Betrouwbaar: Wij als organisatie zorgen ervoor dat de ondersteuning altijd door een deskundig professional wordt aangeboden. Ook streven wij ernaar dat 100% van de gemaakt afspraken binnen de gestelde termijn worden nagekomen.

Eerlijk: Door een informele sfeer te creëren voor zowel cliënten, medewerkers en andere betrokken, proberen wij iedereen de kans te geven zich vrijuit uit spreken over de kwaliteit van zorg.

Flexibel: Door te werken met breed inzetbare en kleine teams zijn wij in staat om de ondersteuning af te stemmen op de behoefte van de cliënten.