Uitgangspunten

Uitgangspunten in bij het bieden van begeleiding en /of zorg:
  • De bejegening van de cliënt vindt plaats op basis van respect en gelijkwaardigheid. De keuzevrijheid van de cliënt wordt gerespecteerd en geaccepteerd.
  • De ondersteuning, zorg, begeleiding en behandeling is gericht op het welzijn en het welbevinden van de cliënt, de bevordering van diens zelfredzaamheid, het volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.
  • Er wordt vraaggerichte hulp geboden. Op basis van de wensen en behoeften van de cliënt wordt in samenspraak met de professional een weloverwogen ondersteunings- c.q. zorgplan opgesteld.
  • De sociale omgeving van de cliënt wordt betrokken en er wordt ook gekeken naar wat andere betrokken instanties kunnen betekenen.